Allmänna villkor Wellobe

1. INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) reglerar din användning av tjänsten Wellobe (“Tjänsten”). Tjänsten drivs av Wellobepunktse Sverige AB, org. nummer 556964-0922 (“Wellobe” eller “Vi”), som ingår i den svenska delen av Schibsted Media Group (“Schibsted”). Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.wellobe.se. Genom att bli medlem och köpa Tjänsten ingår du avtal med Wellobe. Du godkänner därmed och förbinder dig att följa dessa Allmänna Villkor.

2. MEDLEMSKAP OCH ABONNEMANG

Du köper Tjänsten och blir därmed medlem i Wellobe genom att fylla i ett registreringsformulär för Tjänsten. Detta innebär att du får tillgång till Tjänsten under den tid ditt abonnemang löper. Direkt efter registreringen får du en bekräftelse på ditt köp, dels på skärmen och dels via e-post. Har du betalat med kort innehåller bekräftelsen även uppgifter om din betalning. Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till Wellobe support. Wellobe har rätt att utan ditt samtycke, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till dessa Allmänna Villkor och/eller Tjänsten.

3. ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsten.

4. ANSVAR

Wellobe är ansvarigt för sådan skada som du drabbats av på grund av fel i Tjänsten eller på grund av Wellobes dröjsmål. Detta gäller endast under förutsättning att felet eller dröjsmålet inte beror på ett hinder utanför Wellobes kontroll, som Wellobe inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid Tjänstens ingående och vars följder Wellobe inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

5. MEDICINSKT ANSVAR

Tjänsten har utvecklats tillsammans med läkare och näringsexperter, men Wellobe är ingen medicinsk organisation. Wellobes information så som t.ex. men inte uteslutande texter, bilder, innehåll och övrigt som presenteras inom ramen för Tjänsten ska inte tolkas som ett substitut för läkares eller annan specialist råd, utvärdering eller behandling.

6. HÄLSOTILLSTÅND

Wellobe uppmuntrar dig att konsultera läkare innan du påbörjar ett program för att gå ned i vikt. Om det med hänsyn till ditt hälsotillstånd inte är lämpligt med viktminskning får du inte köpa Tjänsten.

Vi rekommenderar inte att du köper Tjänsten och därmed blir medlem om du är underviktig, sjuk eller gravid. Wellobe råder inte den som ammar att gå ner i vikt. Däremot kan den som ammar nyttja den del av Tjänsten som heter "hålla min nuvarande vikt" under amningsperioden.

Om du har ett BMI (Body Mass Index) under 20 kan vi inte bevilja dig ett medlemskap i Tjänsten.

7. GARANTI

De metoder som Wellobe använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. Wellobes viktgaranti ger dig ett års gratis medlemskap i Tjänsten om du inte lyckas gå ner i vikt med hjälp av Tjänsten. För att viktgarantin ska gälla, ska din viktnedgång ha understigit 0,3 kg i veckan under de första åtta (8) veckorna som medlem, samtidigt som du varje dag under hela perioden har följt våra rekommendationer och fyllt i loggboken (mat och motion).

8. ABONNEMANGSAVGIFT

Vid var tid gällande abonnemangsavgift för Tjänsten framgår på www.wellobe.se. De priser som anges inkluderar moms.

Wellobe har rätt att när som helst ändra abonnemangsavgifterna för Tjänsten. Så länge ditt abonnemang löper under bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring. När ditt abonnemang passerat bindningstiden meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Vill du inte köpa Tjänsten till det nya priset har du rätt att säga upp avtalet avseende Tjänsten inom en (1) månad från att prisjusteringen meddelades dig.

9. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ditt abonnemang i Tjänsten gäller från och med den dag som framgår av din köpbekräftelse, under hela bindningstiden och därefter tills vidare med löpande månadsbetalning, till dess du själv säger upp Tjänsten. Du är förbunden att betala din medlemsavgift under Tjänstens hela bindningstid.

Om du vill avsluta ditt abonnemang så behöver du säga upp det. Uppsägningen kan göras via dina Kontoinställningar på www.wellobe.se. Du hittar dit genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet inne på www.wellobe.se och välja Kontoinställningar. Klicka sedan på fliken Produkter och välj Ändra vid aktuellt abonnemang. Du kan där säga upp ditt abonnemang genom att stänga av den automatiska förnyelsen. Du kan även säga upp ditt abonnemang avseende Tjänsten genom att meddela Wellobe via e-post till nedan angivna kontaktuppgifter. Abonnemanget avslutas i och med att senast betalda period löper ut. Vänligen kontrollera att du har fått din uppsägning bekräftad.

Vid problem med, eller frågor om uppsägning vänligen kontakta support.

Wellobe har rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor.

10. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av Tjänsten, ångra ditt köp ("Ångerfristen"). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Wellobe support på support@wellobe.se eller via telefon. Wellobe bekräftar genom ett mail att man mottagit ditt meddelande. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Wellobe förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt Tjänsten om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att Tjänsten ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Wellobe snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Wellobe mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Wellobe dig med avdrag för den tid du använt Tjänsten.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av Tjänstens månadskostnad per dag.

11. ANVÄNDNING AV TJÄNST MM

Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Wellobe eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Wellobes regler.

Du ges, genom ditt medlemskap, möjlighet att medverka direkt i Tjänstens mötesplats (forum, bloggar m.m.). Du kan visa upp vald information för andra medlemmar, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Notera att Wellobe inte på förhand granskar sådana inlägg, bilder eller information innan de görs tillgängliga för andra och dessa omfattas således inte av det utgivaransvar som i övrigt gäller på Wellobe. Det innebär att du själv är ansvarig för sådant material som du gör tillgängligt för andra genom ditt användande av Tjänsten och dess funktioner. Genom att sända in eller ladda upp material inom ramen för Tjänsten och dess funktioner garanterar du att du har klarerat samtligt rättigheter till användandet. Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsten och dess funktioner strider mot lag eller dessa regler har Wellobe rätt att ta bort sådant material.

12. LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Wellobe och Wellobe ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten innehas av Wellobe eller Wellobes samarbetspartners. Det är, om inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor, inte tillåtet att reproducera, publicera, eller på annat sätt använda material som tillgängliggörs genom Tjänsten och inte heller att överföra eller sälja information/programvara/produkter eller tjänster som utgör en del av Tjänsten.

14. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter

Du är skyldig att lämna Wellobe sanna och riktiga uppgifter om dig själv (exempelvis om din ålder). Genom att skicka iväg registreringsformuläret intygar du att de uppgifter som du lämnar till Wellobe är korrekta. Du är själv ansvarig för att uppdatera dina uppgifter om dessa ändras, såsom exempelvis e-postadress, så att Wellobe kan delge dig viktig information.

Genom att registrera dig som medlem i Wellobe samtycker du till att Wellobe behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig som medlem bra service och även i övrigt hantera dina medlemsärenden, samt i syfte att kunna förse dig med information och marknadsföring. Vidare samtycker du till att Wellobe kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post från Wellobe, andra bolag i Schibsted eller från Wellobes samarbetspartners. Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Wellobe kan du skriftligen begära detta genom att kontakta oss. Om du vill ändra någon uppgift, önskar att någon uppgift ska tas bort (notera att vissa uppgifter är nödvändiga för din användning av Tjänsten) eller om du inte längre vill erhålla information/marknadsföring från Wellobe och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns sist i dessa Allmänna Villkor. I ditt meddelande ska du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

15. ÄNDRINGAR

Wellobe har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Allmänna Villkor från tid till annan. Vi kommer att informera dig om ändringen minst en (1) vecka innan den träder i kraft. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft.

16. LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och dessa Allmänna Villkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Allmänna Villkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

17. KONTAKT

Vill du ta kontakt med Wellobe kan du göra det via e-post på: support@wellobe.se.

Organisationsnummer: 556964-0922

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556964092201

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här